Добре дошли в интернет портала на
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

Новини и важна информация за клиента

kupitok.bg регистрира своя хиляден потребител

17.07.2019

Единствената в България интернет платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени – www.kupitok.bg, разшири своето семейство до над 1000 регистрирани потребители.

[Виж още]

Освен достъп до онлайн услуги, клиентите с активна регистрация в портала получават възможността да са винаги в течение с всички новости в продуктовото портфолио на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, както и да вземат участие в допитвания, промоции и други инициативи на компанията.

От началото на 2019 www.kupitok.bg отбелязва повече от 18 000 посещения, като за този период е посрещнала над 3000 нови потребители. Платформата стартира в края на януари 2016 година и до днес посредством нея десетки клиенти сключиха своя първи договор на либерализирания пазар на електрическа енергия.

Освен предоставянето на подробна информация за продуктите и услугите в портфолиото на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД и опростената процедура за сключване на договор, чрез своите онлайн калкулатори www.kupitok.bg е най-надеждния метод за много клиенти да оценят индивидуалния си ефект при избор на оферта спрямо регулирания пазар или да изчислят размера на своята очаквана сметка на свободен пазар.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е първият търговец на електроенергия с лиценз за обследване за енергийна ефективност

13.05.2019

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги беше вписана в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление. Енергийният търговец разполага с необходимите технически средства и специалисти, които отговарят на изискванията в Закона за енергийната ефективност.

[Виж още]

С това сертифициране компанията получава възможност самостоятелно да провежда енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, да удостоверява енергийни спестявания при крайни клиенти, както и да  издава сертификати за клас на енергийно потребление на сгради.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на своите клиенти цялостни решения в сферата на енергийната ефективност – от енергийни обследвания и мониторинг до продажба на енергоспестяващи уреди и осветление. За целта ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага широка гама от решения в посока оптимизиране на енергийни разходи и опазване на околната среда. В портфолиото на компанията вече присъстват продукти и услуги като: енергоефективно осветление, климатична техника, доставка и инсталиране на фотоволтаични централи за собствено потребление на енергия и търговска продажба, намаляване на загубите на електрическа енергия в трансформатори и електрически уредби; реконструкция и подмяна на ел. двигатели; анализи и технически решения за намаляване на разходите за реактивна енергия; мерки по генериращи мощности; подобряване на топлотехническите характеристики на сградите.

Търговското дружество на ЕНЕРГО-ПРО е първият търговец на електроенергия със сертификат за обследване за енергийна ефективност. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги беше пионер и при издаването на удостоверения за 100% зелена енергия, базиращи се на гаранции за произход от АУЕР. Качествено проведен енергиен одит и правилно осъществени енергоефективни мероприятия дават добра възможност за отговорно използване на енергията и последователно намаляване на енергийните разходи. Компанията ще продължи да се стреми да въвежда иновативни, цялостни решения за своите клиенти.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги с нова услуга SMS Известие

03.12.2018

От началото на месец декември ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги стартира предлагането на своите клиенти на свободен пазар на услугата SMS Известие. С новата услуга клиентът ще получава от кратък номер 176161 текстови съобщения на посочен от него мобилен телефон при издаване на фактура за електрическа енергия, както и при настъпване на краен срок за плащане.

[Виж още]

SMS известяване могат да заявят всички битови и небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, независимо от това какъв продукт на компанията ползват. Услугата се активира за клиентски номер и е за период от 12 месеца. Абонирането за услугата носи редица ползи за клиентите. Тя дава възможност за по-добро управление на разходите, тъй като своевременното информиране за настъпило задължение позволява по-ефективно финансово планиране на предстоящите плащания на клиентите. С новата услуга ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги се ангажира и да напомня за задължения с изтичащ срок за плащане. Така се предоставя възможност на съответния клиент, активирал услугата да избегне натрупването на лихви за забавено плащане и да не създаде предпоставки за прекъсване на снабдяването с електроенергия.

Всички клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, които желаят да активират услугата SMS Известие, могат да направят това като подадат заявление чрез своя персонален мениджър продажби или в някой от клиентските центрове на компанията. С повече информация за срока на активиране и цената на услугата клиентите могат да се запознаят от ценоразписа на допълнителни услуги, публикуван на интернет страниците www.energo-pro-energyservices.bg и www.kupitok.bg.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага нови информационни услуги на своите клиенти

12.03.2018

В отговор на потребностите на клиентите за подробна информация и анализ на тяхното потребление на електрическа енергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги добави нови допълнителни услуги в своето портфолио. Те вече могат да бъдат заявени във всеки клиентски център на компанията.

[Виж още]

Сред новите услуги е „Справка за почасови измервания по обекти за изминал период“, като данните се изпращат по електронна поща в MS Excel формат. Клиентите, желаещи подробна информация за своето потребление, могат да се възползват от услугата „Достъп до почасови измервания по обекти чрез уеб приложение“, като с предоставения достъп получават всеки месец почасовите измервания по обекти, с възможност за изтегляне в табличен и графичен вид. Двете услуги са предназначени за потребители с монтирани средства за почасово търговско измерване.

Новата услуга „Детайлна справка за електроенергия към фактура“ предоставя подробна и систематизирана информация по обекти в удобен за обработка формат. Потребителите със специфични изисквания, които не попадат в обхвата на останалите услуги, могат да заявят „Издаване на справка за консумация на електрическа енергия по индивидуално запитване“.

Информация за всички допълнителни услуги, предлагани за клиентите на свободен пазар, можете да получите в секция Продукти и услуги на портала http://kupitok.bg или във всеки Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

[Скрий]

Сезонните продукти на ЕНЕРГО-ПРО вече са достъпни и онлайн

23.08.2017

Продуктите ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ за клиенти с изразено сезонно потребление вече са достъпни за сключване на договор през Интернет чрез портала kupitok.bg.

[Виж още]

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО предлага промоционална цена за периода от май до септември и е насочен към бизнес сегмента, който потребява електрическа енергия основно през летните месеци. Клиентите, чиято консумация е най-голяма през зимата, могат да се възползват от условията на ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА, който осигурява преференциална цена за електрическа енергия от декември до март.

Договорите за доставка по сезонните продукти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги могат да бъдат сключени за период от 12 или 24 месеца.

[Скрий]

Нови цени на регулираните компоненти от 01.07.2017

03.07.2017

С решение № Ц-19 на КЕВР считано от 01.07.2017 г. всички цени на мрежовите услуги за достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителните мрежи и цена "Задължения към обществото", които се заплащат и от клиентите на свободен пазар с комбинирани договори, се променят, както следва:

[Виж още]

[Скрий]

Вече можете да плащате сметките си за електроенергия в офисите на Банка ДСК без такса за превод

11.05.2017

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на своите клиенти на свободен пазар още една възможност да заплащат сметки си за електроенергия - в клоновете на Банка ДСК. За целта е необходимо да попълнят платежно нареждане, като в полето основание за плащане  посочат клиентски номер, номер и дата на фактура. За услугата не дължат такса за банковия превод.

[Виж още]

Информация за размера на своето задължение клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги получават в електронната си фактура.

[Скрий]

Над 120 000 клиенти посетиха платформата за свободен пазар kupitok.bg през първата година

07.02.2017

В продължение на една година порталът kupitok.bg на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги не само предлага удобството на сключване на договор онлайн, но е една от най-функционалните информационни точки за новостите на свободния енергиен пазар у нас. Платформата, която беше официално представена през януари 2016 г., вече е посетена от над 120 000 клиенти. Най-голям е интересът на потребителите от София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново и Бургас.

[Виж още]

Освен да предоставя цялата необходима информация за пазара по свободно договорени цени, kupitok.bg е единствената в България платформа, която дава възможност на потребителите да изчислят финансовия ефект от смяната на доставчик на електроенергия, както и да сключат договор онлайн, без да напускат своя офис или дом. Процедурата е изключително опростена, а попълването на необходимите данни става за няколко минути. Функционалният дизайн и съвместимостта на платформата с мобилни устройства я правят удобна за ползване от таблети и смартфони.

Богатото портфолио от продукти за доставка на електроенергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предоставя възможност на всеки посетител на kupitok.bg да избере подходящо за неговите нужди решение. За да гарантира удобството на своите клиенти, компанията предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, като отбележи желанието си на съответната стъпка от процеса по сключване на договор в портала.

За да бъде още по-полезен на потребителите, през тази година беше допълнително развита функционалността на калкулатора за изчисляване на финансовия ефект при преминаване от регулиран на свободен пазар. Нововъведенията дават възможност за пресмятане на очакваната средномесечна сметка за клиенти, които вече са на пазара на електроенергия по свободно договорени цени, но желаят да сменят своя доставчик.

Анализите на експертите на компанията показват, че малки и средни фирми могат да реализират значителни спестявания от разходите си за електрическа енергия, сключвайки договор през kupitok.bg. Удобството, пълната прозрачност на процедурата и разнообразието от предлагани продукти допринасят за успешната първа година на портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

[Скрий]

Над 10 500 обекта в цялата страна се снабдяват с електрическа енергия на свободния пазар от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги след месец април

01.07.2016

След въвеждането на стандартизираните товарови профили от 1 април 2016 г. малки фирми в цялата страна избраха да закупуват електрическа енергия на свободния пазар. От април до сега над 10 500 обекта са се възползвали от възможността да излязат на свободен пазар с доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. За над 6100 обекта доставката е стартирала през май и юни 2016 г. От тях 5300 са на територията на Североизточна България, която се обслужва от ЕНЕРГО-ПРО, а останалите са на територия, обслужвана от други мрежови оператори. Процедурата за излизане на свободния пазар е финализирана и за още 4500 обекта, за които ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги стартира доставката от 1 юли 2016 г.

[Виж още]

През последните години повечето големи и средни предприятия излязоха на свободния пазар на електроенергия и реализираха реални спестявания от разходите си за ток. От 1 април 2016 г. с ускорени темпове се развива и пазарът при малките фирми в страната.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД е сред първите регистрирани търговци на либерализирания пазар и водещ доставчик на електроенергия с 10-годишен опит като участник на свободния пазар в България. Компанията снабдява хиляди клиенти на свободния енергиен пазар, работещи във всички области на индустрията, услугите, търговията и др. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД е координатор на балансиращата група с най-голям брой членове в България, която включва търговец, собствени производствени и балансиращи мощности и разнообразие от клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО предлага на клиентите си гама от атрактивни продукти, ориентирана към различните сегменти на бизнеса и към бита. За част от продуктите може да се сключи договор онлайн през интернет портала kupitok.bg. От националната мрежа от търговци и представители на компанията клиентите могат да закупят някой от 24-те различни продукта от портфолиото на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, адаптирани към нуждите на техния бизнес.

[Скрий]

Специалисти на ЕНЕРГО-ПРО дават консултации за излизане на свободния пазар

15.04.2016

Всеки потребител, който желае да се възползва от предимствата на свободния пазар на електроенергия, вече може да сключи договор за продуктите на ЕНЕРГО-ПРО в клиентските центрове на компанията. Като водещ доставчик на ток на пазара по свободно договорени цени ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги непрекъснато обновява своето портфолио. В Центровете за обслужване на клиенти, намиращи се в градовете Варна, Търговище, Шумен, Горна Оряховица, Велико Търново, Габрово, Добрич, Силистра, Русе, Разград и Свищов, всеки потребител може да получи подробна информация и консултация за свободния пазар на ток и най-подходящия за неговите нужди продукт. Процедурата по сключване на договор е изключително опростена и отнема няколко минути.

[Виж още]

За да улесни потребителите в излизането на свободния пазар ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги вече стартира интернет портала kupitok.bg, където всеки може да се запознае с продуктите на компанията и новостите в нормативната уредба, както и да сключи своя договор за доставка на електрическа енергия онлайн. От януари функционира и специална телефонна линия *6161, на която клиентите могат да получат компетентни отговори на всички въпроси, свързани с пазара на ток по свободно договорени цени.

Всички настоящи и бъдещи клиенти на компанията могат да се възползват от предимствата на пет от най-атрактивните продукти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги - ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ МАКС, ЕНЕРГО-ПРО ДИСКАУНТ НАЙТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР и ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД. За всички продукти се сключва комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги. Така клиентите ще получават единна фактура за консумираната електроенергия и дължимите разходи за мрежови услуги.

За да гарантира удобството на своите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, независимо дали ще сключи договор в Център за обслужване на клиенти на компанията или през портала kupitok.bg. Основна цел на ЕНЕРГО-ПРО е активно да стимулира развитието на процеса по либерализация на пазара на електроенергия в България, предлагайки възможности за информиран избор на своите клиенти чрез съвременни и иновативни средства за обслужване.

[Скрий]

Първите клиенти, сключили договор за електроенергия през Интернет, вече реализират спестявания от сметките си за ток

30.03.2016

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, сключили договори за доставка на електроенергия на свободен пазар чрез онлайн платформата kupitok.bg, реализираха първите спестявания от своите сметки. След като компанията, доставчик на ток на свободен пазар, представи портала в края на януари, първите сключени договори по бърз и лесен начин през Интернет влязоха в сила от 1 март 2016 г.

[Виж още]

През следващите два месеца предстои стартиране на доставките по договорите и на всички останали клиенти, избрали подходящия за тях продукт на свободен пазар чрез kupitok.bg, за които се налагаше да изчакат въвеждане на работа със стандартизирани товарови профили от операторите на разпределителни мрежи (ЕРП).

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги остава на разположение на своите клиенти посредством новооткритата специализирана линия *6161 по всички въпроси във връзка със свободния пазар на електроенергия, както и продуктите и услугите, от които могат да се възползват.

[Скрий]

30 000 клиенти посетиха платформата за сключване на онлайн договори на ЕНЕРГО-ПРО kupitok.bg през първия месец

29.02.2016

На 26.01.2016 за първи път в България стана възможно сключването на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет. Чрез портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги - kupitok.bg, само за броени минути всеки потребител, независимо в коя точка на страната се намира, може да стане клиент на компанията и да се възползва от предимствата на свободния пазар.

[Виж още]

За първия месец от своето съществуване, платформата вече е регистрирала около 30 000 посещения от клиенти. Най-голям интерес има от големите български градове, като първенец е София с над една трета от общия брой посещения. Следват градовете: Варна, Пловдив, Русе, Бургас, Велико Търново, Стара Загора и Плевен. Първите сключени договори през онлайн платформата вече са факт и доставката на електроенергия на свободния пазар на тези клиенти ще започне от 1 март.

Процедурата по сключване на договора е изключително опростена. Попълването на необходимите данни става за няколко минути, като единственото, което е нужно на клиента, е компютър или мобилно устройство с достъп до Интернет. Функционалният дизайн и съвместимостта на платформата с мобилни устройства, я прави удобна за ползване от таблети и телефони.

За да гарантира удобството на своите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, като отбележи желанието си на съответната стъпка от процеса по сключване на договор в портала.

Към момента малки и средни фирми могат да реализират значителни спестявания от разходите си за електрическа енергия, сключвайки договор през kupitok.bg.

[Скрий]

За първи път в България: Сключване на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет

26.01.2016

За първи път в България е възможно сключването на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет. Чрез портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги - kupitok.bg, само за броени минути всеки потребител, независимо в коя точка на страната се намира, може да стане клиент на компанията и да се възползва от предимствата на свободния пазар. Към момента малки и средни фирми могат да реализират значителни спестявания от разходите си за електрическа енергия, сключвайки договор през kupitok.bg. Скоро това ще е възможно и за битовите клиенти, след въвеждането на стандартизираните профили, които окончателно ще отворят пазара за домакинствата.

[Виж още]

Процедурата по сключване на договора е изключително опростена. Попълването на необходимите данни става за няколко минути, като единственото, което е нужно на клиента, е компютър или мобилно устройство с достъп до Интернет. След това, в синхрон с изискванията на мрежовите оператори, потребителят просто трябва да изпрати подписаните документи до ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Това може да бъде направено напълно безплатно за клиента. Благодарение на портала kupitok.bg всеки в България вече може да сключи договор за доставка на електрическа енергия, без да напуска своя офис или дом.

В интернет портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги настоящи и бъдещи клиенти на компанията могат да се възползват от предимствата на пет от най-атрактивните продукти: ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ МАКС, ЕНЕРГО-ПРО ДИСКАУНТ НАЙТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР и ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД. За всички продукти в портала kupitok.bg се сключва комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги. Така клиентите ще получават единна фактура за консумираната електроенергия и дължимите разходи за мрежови услуги.

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ е продукт, който е подходящ за всички потребители, които искат да сключат едногодишен договор при фиксирана цена на електроенергията. ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ МАКС е предназначен за клиентите, които търсят стабилност за по-дълъг период. ЕНЕРГО-ПРО ДИСКАУНТ НАЙТ е точният продукт за всички, които имат изявено потребление през нощните часове. ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР е създаден специално за обезпечаване собствените нужди на производители със слънчеви електрически централи, а ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД - за тези с вятърни електрически централи.

За да гарантира удобството на своите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, като отбележи желанието си на съответната стъпка от процеса по сключване на договор в портала.

С пускането на новия портал за сключване на договори онлайн ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги затвърждава позициите си на водеща и иновативна компания на свободния пазар на електрическа енергия. Порталът kupitok.bg без съмнение е най-лесният начин за купуване на ток в България като едновременно с това държи информирани потребителите за най-важните новини от пазара и позволява лесно да бъдат пресметнати най-изгодните за клиента предложения.

[Скрий]