Добре дошли в интернет портала на
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

Понятия, документи и процеси

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПОНЯТИЯ

"Балансиране" на търговски участник е компенсирането на разликата между количествата потребена/произведена енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство, съгласно сключените договори. [Виж още]Действащите Правила за търговия с електрическа енергия дават възможност на потребителите по свободно договорени цени да изберат начина, по който да се балансират.
Съществуват два варианта:
• Индивидуално балансиране, при което всеки търговски участник урежда директно с Енергийния системен оператор (ЕСО) разходите за своите небаланси.
• Член на балансираща група - вариант, при който търговският участник прехвърля отговорността за балансиране на координатор на балансираща група, което гарантира по-нисък разход за небаланс на всеки участник в балансиращата група спрямо индивидуалното балансиране. [Скрий]

"Балансираща енергия" е активната електрическа енергия, която операторът на електропреносната мрежа активира за компенсиране на разликата между количествата потребена/произведена енергия и количествата по графиците за доставка, съгласно сделки при свободно договорени цени. 

"Доставчик от последна инстанция" е доставчик, който осигурява снабдяването  с електрическа енергия на клиента, в случай че на свободния пазар клиентът остане без търговец или търговецът му не е в състояние да го снабдява. [Виж още]Съгласно Инструкция №2 за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група, "Доставчик от последна инстанция" е лице, на което е издадена лицензия съгласно Закона за енергетиката и доставя електрическа енергия в случаите, когато основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия, както и на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик. [Скрий]

"Достъп" - правото за използване на преносната мрежа и/или разпределителните мрежи срещу заплащане на регулирана от КЕВР цена и при условия, определени с наредба.

"Небаланс" е разликата между количествата потребена/произведена електрическа енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство. 

"Непряк член" на балансираща група - обект на потребител, за който е сключен договор само с един доставчик и за който отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик. [Виж още]За този обект участникът е прехвърлил отговорността си за балансиране на координатор на балансиращата група с договор за продажба на електрическа енергия и договор за участие в балансираща група или с договор за комбинирани услуги. Предимствата за непреките членове на балансиращата група са по-ниските разходи за администриране на договора за доставка на електрическа енергия и една точка за контакт в лицето на търговеца и координатора на балансиращата група. Като единствен недостатък на този вид членство може да се изтъкне зависимостта на доставката на електрическа енергия само от един доставчик. [Скрий]

"Обект" е всяка самостоятелно обособена по отношение на измерването на електрическа енергия производстена или потребяваща единица на търговски участник.

"Период на сетълмент" е период, равен на 1 час, за който се изчислява разликата между количествата потребена/произведена електрическа енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство. [Виж още]Това е период, за който операторът на електроенергийната система прилага система за индивидуално изчисляване на отклоненията на реално потребената или произведена електрическа енергия от договорените количества по методика, уредена в Правилата за търговия с електрическа енергия. [Скрий]

"Пренос" - транспортиране на електрическата енергия през преносната и/или разпределителните мрежи.

"Пряк член" на балансираща група - обект на потребител, за който може да бъде сключен договор с повече от един доставчик, но отговорността за балансиране е прехвърлена само на един от тях. [Виж още]Предимствата на прякото членство в БГ се изразяват в това, че сключването на договори за доставка с повече от един търговец на електроенергия дават възможност на потребителите за независимост и гъвкавост относно доставките на електрическа енергия. По този начин се достига по-висока степен на контрол върху разходите. Основен недостатък е възникването на по-високи административни разходи и повече точки на контакт за администриране на целия процес. [Скрий]

"Средства за търговско измерване" са технически средства за измерване (т.нар. "електромери") със съответните метрологични характеристики, които се използват при продажбата на електрическа енергия.

"Стандартна балансираща група" (Ст. БГ) е група от търговски участници, които сключват сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, към които се прилагат общите условия за балансиране, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

 

ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

За да сменят настоящия си доставчик на електрическа енергия клиентите преминават най-общо през следните етапи:

  • получаване на достъп до преносната и/или разпределителната мрежа от съответния мрежови оператор (еднократно при първоначално излизане на свободен пазар);
  • избор на търговец и координатор на балансираща група и сключване на договор;
  • смяна на координатора на балансираща група пред съответния мрежови оператор.

Сроковете и документите във връзка с процедурите по получаване на достъп до мрежата и смяната на координатор са регламентирани в Инструкция №1 и Инструкция №2. [Виж още]
[Скрий]

 

НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ

Енергиен пазар

 

Енергийна ефективност