Сключване на договор

ОНЛАЙН

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 1

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 1 е продукт за доставка на електрическа енергия и балансиране, подходящ за големи или средни индустриални и бизнес клиенти, които желаят предвидима цена без допълнителни рискове от небаланси и нямат възможност или експертиза да планират консумацията си.

 

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 1 Ви предлага:

  • Фиксирана твърда цена за срока на договора
  • Единен договор за доставка на електрическа енергия и участие в балансираща група
  • Възможност за сключване на комбиниран договор, при който да заплащате единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги
  • Заплащане по измерено количество
  • Пълна администрация от страна на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги във връзка с прогнозиране и управление на почасовите графици
  • Изцяло поемане на риска и разходите от небаланси от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги
  • Опростени условия по договора с избор дали да се заплащат междинни вноски

 

ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 1 е предназначен за клиенти:

  • които желаят предвидима цена без допълнителни рискове от небаланси
  • които нямат възможност или експертиза да планират консумацията си

 

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО ФИКС 1 
свържете се с нас на телефон *6161 или ни пишете на market@energo-pro.bg.