Добре дошли в интернет портала на
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

Често задавани въпроси

1. Какво представлява либерализираният (свободният) пазар на електроенергия?
Този пазар дава възможност на клиентите да избират своя доставчик на електрическа енергия, както и продуктите и цените, по които да сключват договори за снабдяване. [Виж още]По този начин се създава конкурентна среда за участниците на пазара, която допринася за повишаване качеството на предлаганите услуги, както и за оптимизиране цената на енергията.
Участниците на свободния пазар са:
• Производители - произвеждат електроенергия от конвенционални и възобновяеми източници и я продават на търговците и крайните клиенти
• Независим преносен оператор (ЕСО ЕАД) - управлява, контролира и координира организацията на пазара на електроенергия, включително и този на балансираща енергия; поддържа и управлява електропреносната мрежа
• Оператор на електроразпределителна мрежа (ЕРП, мрежови оператор) - поддържа и управлява електроразпределителната мрежа
• Търговци - купуват електрическа енергия от производители/други търговци и снабдяват потребителите на пазара по свободно договорени цени
• Координатор на балансираща група - поема отговорността за балансиране на обекти на търговски участници, включени в балансиращата му група
• Доставчик последна инстанция (ДПИ) - е доставчик, който осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиента, в случай че на свободния пазар клиентът остане без търговец или търговецът му не е в състояние да го снабдява. [Скрий]

2. Кое налага въвеждането на либерализация на пазара?
Либерализацията на пазара в България се изпълнява в съответствие с изискванията на европейското енергийно законодателство. [Виж още]С промените в Закона за енергетиката през 2012 година България въведе и т.нар. Трети енергиен пакет на ЕС. Едно от централните предложения на Европейската Комисията, станали известни като Трети енергиен пакет, е разделянето на фирмите за пренос от фирмите-производители и доставчици. Това означава на практика, че големите компании няма да могат да произвеждат или продават енергия и едновременно с това да притежават енергийните мрежи. Целта е да се благоприятства конкуренцията и да се премахне зависимостта на отделните пазарни участници от малко на брой големи енергийни компании с монополно положение.[Скрий]

3. Каква е целта на либерализирания пазар на електроенергия?
Основната цел на свободния пазар на електроенергия е въвеждането на конкуренция между участниците на пазара. [Виж още]Функционирането му е предпоставка от една страна за оптимизиране разходите за електрическа енергия и прозрачност на финансовите условия за потребителите като им се предоставя свободен избор от наличните на пазара оферти, а от друга страна повишаване на качеството и разнообразието на предлаганите услуги като следствие на нарасналата конкуренцията между търговците. [Скрий]

4. Как мога да се регистрирам на свободния пазар и от кого мога да получа съдействие?
Регистрацията на свободния пазар се администрира от мрежовия оператор, към чиято разпределителна мрежа е присъединен Вашият обект. [Виж още]На интернет страниците на електроразпределителните дружества е публикуван пълният набор от необходими документи и инструкции със стъпките, които следва да предприемете. Ако имате нужда от допълнителна информация за процедурата по регистрация или за функционирането на пазара, можете да се консултирате с нас на телефон *6161 или service_freemarket@energo-pro.bg. Кратка инструкция на общите стъпки по процеса на първоначално излизане на свободния пазар може да разгледате тук: Процедура за смяна на доставчик [Скрий]

5. От кого мога да закупя енергия на либерализирания пазар?
Електрическа енергия на либерализирания пазар можете да закупувате от избран от Вас лицензиран търговец на електрическа енергия. Списъкът с активни търговци на електрическа енергия към съответния момент се намира на интернет страницата на независимия преносен оператор. [Виж още]Ако сте клиент на стандартизиран товаров профил (най-често това са малките бизнес клиенти и домакинствата) Вашата смяна на доставчик на електрическа енергия ще е обвързано и със смяната на координатора, към който е причислен обекта Ви. В случай че разполагате с почасово измерване на потреблението, то изборът Ви на търговец няма да е задължително обвързан и със смяната на координатор. В този случай ще имате възможност да изберете сами дали желаете да съчетаете услугите при един лицензиран за съответните дейности доставчик или ще купувате необходимата за консумацията Ви енергия от един търговец, а ще балансирате съответните количества при друг лицензиран координатор на стандартна балансираща група. [Скрий]

6. Коя част от цената подлежи на договаряне и какво се случва с компонентите във фактурата?
На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти, както на регулирания, така и на свободния пазар. [Виж още]Клиентите на пазара по свободно договорени цени заплащат и цена за Задължения към обществото, която също подлежи на регулиране от КЕВР. На регулиран пазар тази цена също се заплаща от потребителите, но е включена в цената на електрическата енергия, която се заплаща към съответния краен снабдител. [Скрий]

7. Колко тарифи има на свободния пазар?
Броят на тарифите и цената по всяка от тях зависи от договора с избрания от Вас търговец. [Виж още]На свободния пазар търговците могат да предлагат оферти с разнообразни условия, както по отношение на тарифите, така и във връзка с продължителността на договора, гъвкавостта или гарантирането на ценовите нива, условията Ви на разплащане и всички останали елементи по двустранните отношения между тях и техните клиенти. [Скрий]

8. Какви договори във връзка с покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени се сключват от клиента и с кого?
За да закупувате електрическа енергия по свободно договорени цени следва да имате договорни отношения във връзка с процесите на покупко-продажбата на енергията и балансирането на снабдяването Ви, като те могат да бъдат уредени чрез един или повече договори. [Виж още]На свободния пазар могат да Ви бъдат предложени следните договори:
• договор за продажба на електрическа енергия с лицензиран търговец на електрическа енергия (за клиенти, които само купуват енергия от съответния търговец)
• договор за участие в балансираща група с координатор на балансираща група (за клиенти, които само се балансират при съответния координатор)
• договор за продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група (общ договор за клиенти, които купуват енергия и се балансират при един и същ търговец и координатор
• договор за комбинирани услуги за продажба на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги (общ договор за клиенти, които купуват енергия и се балансират при един и същ търговец и координатор и желаят да не получават отделна фактура за мрежови услуги).
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги може да Ви предложи всеки един от тези договори, в зависимост от характеристиките Ви като клиент и Вашите желания! [Скрий]

9. Какво представлява балансиращата група?
Балансиращата група представлява група търговски участници (потребители), които са прехвърлили отговорността за балансиране на потреблението си или производството на електроенергия на свободния пазар на лицензиран и регистриран Координатор на балансираща група. [Виж още]Целта е да бъдат компенсирани възникващите излишъци и недостици (т.нар. небаланси – отклонения на измереното потребление или производство спрямо предварително планираното) на отделните търговски участници и да бъдат намалени или спестени изцяло разходите за балансиране, които са следствие от тези небаланси. Колкото по-голяма и разнообразна е балансиращата група, толкова предпоставките за спестявания са по-големи. [Скрий]

10. Как да разбера колко мога да спестя на свободния пазар, ако избера ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД?
За Ваше улеснение сме разработили Калкулатор, с който лесно можете да изчислите вашия личен финансов ефект от преминаването Ви на свободен пазар. [Виж още]Всичко, което следва да направите, е да въведете данните от Вашата фактура - количество електрическа енергия по отделни тарифи, както и цената по договор на продукта, който сте избрали измежду нашите предложения. Калкулаторът е достъпен за всички потребители на клиентския портал и може да се намери на началната ни страница в секция „Калкулатор за свободния пазар“. [Скрий]

11. Колко фактури ще получава клиентът, когато излезе на свободния пазар на електрическа енергия?
При наличие на комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, клиентът ще получава само една фактура, както и на регулирания пазар. [Виж още]Тя ще включва задълженията към доставчика на електроенергия и тези към мрежовия оператор. При липса на комбиниран договор клиентът ще получава отделни фактури от търговеца си и от мрежовия оператор. В случай че клиентът е избрал различни дружества за услугите по доставка и балансиране, то разплащането с избрания координатор също ще се урежда в отделна фактура. [Скрий]

12. Какво представляват стандартизираните товарови профили и кои клиенти имат такива профили?
Стандартизираните товарови профили (СТП) позволяват на клиентите, които нямат инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, необходими при подаване на почасово прогнозно потребление и извършване на последващото балансиране, също да станат равноправни участници на свободния пазар. Най-често чрез такива електромери се отчита консумацията на домакинствата и по-малките стопански и бизнес клиенти, като СТП групират тези клиенти по отделни характеристики. [Виж още]Самите профили представляват поредица от коефициенти за почасово разпределяне на потреблението на електрическа енергия за отделните типове обекти за период от една календарна година. Почасовите коефициенти за всеки отделен профил могат да бъдат различни за различните оператори на електроразпределителни мрежи и се определят от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента.
Всеки профил е съобразен с климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти в зависимост от това към коя електрическа мрежа са присъединени тези обекти – профилът отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен). Причисляването на конкретен стандартизиран товаров профил към обект се осъществява от мрежовия оператор по заявен от клиента тип на профила и влиза в сила към датата на регистрация при промяната на доставчик/координатор на балансираща група. Стандартизираните товарови профили могат да бъдат актуализирани на годишна база и се публикуват на интернет страницата на съответния оператор. [Скрий]

 

Можете да изпращате Вашите въпроси към нас на имейл service_freemarket@energo-pro.bg.